ప్రపంచం అంతా అబద్దం అని గుర్తించిన తరువాత కూడ ఎందుకు కనిపిస్తుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు