అద్వైతంలో సాధన లేకుండా సిద్ధి ఎలా కలుగుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు