ద్వైతం, విశిష్టాద్వైతం కన్నా ముందు నుంచి ఉన్నది " అద్వైతం"

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు