పరమాత్మ నాస్వరూపమైతే ఎందుకు సాధన చేయవలసివస్తుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు