అర్ధనారీశ్వర అంతరార్ధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు