అద్వైతంలో సాధన లేదు, జ్ఞానానుభవమే సాధన.

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు