కనపడే పరమాత్మ ప్రపంచం - కనపడని ప్రపంచం పరమాత్మ

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు