పరమాత్మే నాస్వరూపమైతే నాలో అజ్ఞానం ఎవరిది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు