పరమాత్మే నాస్వరూపమైతే జీవుడు ఎవరు, జగత్ ఏమిటి, కష్ట సుఖాలు ఎవరివి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు