సృష్టిలోని జీవరాశులలో మానవుడి విశిష్టత ఏమిటి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు