అహంకారం పోతేనే గాని మమకారం పోదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు