వ్యష్టి గా మరణించు సమిష్టి గా బ్రతుకు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు