జగత్ అనే పద్మవ్యూహంలో అర్జునుడు వై ప్రవేశించు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు