శరీరమే "నేను" అనే భావన త్యజించు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు