బ్రహ్మ వాసనతో మరణిస్తే ఏమవుతావు?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు