స్వరూప వ్యభిచారం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు