ఓం శం నో’ మిత్రః శం వరు’ణః |
శం నో’ భవత్వర్యమా |
( శాంతి మత్రం )

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు