జ్ఞాన స్వరూపంలో అజ్ఞానం ఎలా చోటుచేసుకున్నది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు