ప్రపంచంలో నాకంటే అన్యంగా ఏదీ లేదన్నారు మరి జనన మరణాదులు ఎవరివి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు