మానవుడికి ద్వైతం అనుభవంలో ఉండగా అద్వైతులు " నేను " తప్ప మరేదీలేదు అని ఎలా చెప్పారు?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు