మన జ్ఞానం సత్యమైతే ఎప్పుడు ఉంటుందా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు