జ్ఞానంగా నీవు ఉన్నట్లైతే జనన మరణములు లేవు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు