పరిపూర్ణ అద్వైత సాధనలో నిలిచి పోవటమే మోక్షం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు