శుక్లాం బరధరం విష్ణుం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు