వినాయక స్వామి తత్వం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు