యత్ర చిత్తం తత్ర విశ్వం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు