ఆది శంకరాచార్యులు ఒక్కరే జగద్గురువు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు