అశ్వమేధ యాగం లో సంకేతం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు