యతః సర్వాణి భూతాని భవంత్యాది యుగాగమే |

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు