పరమాత్మ - ఈశ్వరుడు ఇద్దరు ఒకటా కాదా?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు