అద్వైత సిద్ధాంతం దృష్టాంతం ఎలా అవుతుంది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు