ప్రపంచం అంతా ఈశ్వర స్వరూపమే

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు