సగుణ-నిర్గుణ బ్రహ్మ తత్వ సమన్వయం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు