ప్రమాత-ప్రమాణం-ప్రమేయం-ప్రమితి

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు