సంధ్యావందనము (మొదటి, చివర శ్లోక వివరణ)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు