కర్మలు ఎన్ని విధములు? మోక్ష సాధకుడు ఏ కర్మలు వదులుకోవాలి?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు