ఈశావాస్య మిదగం సర్వం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు