అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం_6వ శ్లోకం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు