నీ ఆత్మను నీ అనాత్మ శరీరంలో నుంచి బయటకి లాక్కో?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు