బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవి:

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు