"జీవుడు" లేడు "జగత్" లేదు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు