ఆకాశం కంటే వేరుగా "సత్" ఉందా

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు