"నైష్కర్మ్యసిద్ధి" అంటే అర్ధం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు