చిత్ (నేను) - సత్ ( నా స్థితి)

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు