ఆత్మాత్వం గిరిజామతిః

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు