నిరాకారమైన ఆత్మ శరీరం లో ఎలా బందీ అయినది?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు