మోక్ష స్వరూపం

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు