ప్రత్యభిజ్ఞ-ప్రవిలాపన

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు