అచేతనమైన "ప్రకృతి" కి చేతనమైన "జీవుడు" స్వరూపమవుతాడ?

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు