భగవానుడు భగవద్గీత లో ఎన్ని యోగాలు భోదించారు

బ్రహ్మశ్రీ యల్లంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు